Conall

Striped Dwarf Legless Skink (Acontias lineatus)

Home  |  Striped Dwarf Legless Skink (Acontias lineatus)

Striped Dwarf Legless Skink (Acontias lineatus)

Full Name: Striped Dwarf Legless Skink (Acontias lineatus)

Afrikaans Common Name: Gestreepte Dwerg-pootlose Gladde Akkedis

Acontias species