Conall

Bazaruto Blind Legless Skink (Acontias aurantiacus bazarutoensis)

Home  |  Bazaruto Blind Legless Skink (Acontias aurantiacus bazarutoensis)

Bazaruto Blind Legless Skink (Acontias aurantiacus bazarutoensis)

Full Name: Bazaruto Blind Legless Skink (Acontias aurantiacus bazarutoensis)

Afrikaans Common Name: Bazaruto Blinde Pootlose Gladde Akkedis

Acontias species