Conall

Kgalagadi Legless Skink (Acontias kgalagadi)

Home  |  Kgalagadi Legless Skink (Acontias kgalagadi)

Kgalagadi Legless Skink (Acontias kgalagadi)

Full Name: Kgalagadi Legless Skink (Acontias kgalagadi)

Afrikaans Common Name: Kgalagadi Pootlose Gladde Akkedis

Acontias Species