Conall

Limpopo Dwarf Burrowing Skink, (Scelotes limpopoensis limpopoensis)

Home  |  Limpopo Dwarf Burrowing Skink, (Scelotes limpopoensis limpopoensis)

Limpopo Dwarf Burrowing Skink, (Scelotes limpopoensis limpopoensis)

Full Name: Limpopo Dwarf Burrowing Skink (Scelotes limpopoensis limpopoensis)

Afrikaans Common Name: Limpopo Dwerg Grawende Gladde Akkedis

Scelotes species