Conall

Bazarutu Dwarf Burrowing Skink (Scelotes insularis)

Home  |  Bazarutu Dwarf Burrowing Skink (Scelotes insularis)

Bazarutu Dwarf Burrowing Skink (Scelotes insularis)

Full Name: Bazarutu Dwarf Burrowing Skink (Scelotes insularis)

Afrikaans Common Name: Bazaruto Dwerg Grawende Gladde Akkedis

Scelotes species