Conall

Karasburg Tree Skink (Trachylepis sparsa)

Home  |  Karasburg Tree Skink (Trachylepis sparsa)

Karasburg Tree Skink (Trachylepis sparsa)

Full Name: Karasburg Tree Skink (Trachylepis sparsa)

Afrikaans Common Name: Karasburg Boom Gladde Akkedis

Trachylepis species