Conall

Dwarf Plated Lizard (Cordylosaurus subtessellatus)

Home  |  Dwarf Plated Lizard (Cordylosaurus subtessellatus)

Dwarf Plated Lizard (Cordylosaurus subtessellatus)

Full Name: Dwarf Plated Lizard (Cordylosaurus subtessellatus)

Afrikaans Common Name: Dwerg Panserakkedis